گل سرخ و سفيدم کل ميايی ؟

بنفشه برگ بيدم کی ميايی ؟

تو گفتی : گل درآيد من ميايم .

گل عالم تموم شد کی ميايی ؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
کمی آزادی

خيلی خوشم اومد. برای داد زدن سر من کی ميايی؟‌ جناب ماورای عشق؟